Selasa, Juli 28, 2009

WAKAF DALAM ISLAM

WAKAF DALAM ISLAM

Wakaf merupakan satu tradisi sosial yang diturunkan oleh Rasulullah S.A.W dimana tradisi tersebut dipegang kuat oleh para sahabat dan para pengikutnya. Sistem wakaf telah memberikan manfaat yang tidak terhingga kepada golongan yang kurang mampu dan melahirkan banyak pemikir hebat dan berbagai institusi di dalam peradaban Islam.

wakaf adalah salah satu amal jariyah yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Ia merupakan amal soleh yang pahalanya tidak akan putus-putus diberikan Allah kepada pewakaf selama harta yang diwakafkan itu masih terus dimanfaatkan.Contoh amalan pada zaman Rasulullah S.A.W adalah ketika Sayidina Umar mewakafkan sebuah ladang yang dihadiahkan kepadanya supaya hasil tanaman dari ladang tersebut dapat dimilikki oleh masyarakat setempat ketika itu. Di satu ketika yang lain pula, Sayidina Utsman bin Affan telah membeli sebuah telaga yang dikenali sebagai telaga Roman yang kemudiannya dijadikan sumber air bagi orang banyak pada saat itu.


Sejak itu, amalan wakaf terus berkembang, ketika umat Islam mulai mewakafkan tanah mereka untuk dijadikan masjid. Sebab masjid adalah sumber ilmu, maka wakaf dikembangkan pula ke pembinaan pusat pengajian, pesantren, kesehatan dan berbagai infrastruktur lain sampai hari ini.

Di antara pusat pengajian Islam ternama hasil dari amalan wakaf adalah Universitas Al-Azhar di Mesir, Al-Qarawiyyin dan Zaitouna. Dan semoga madrasah dinniyah manbaul ulum ini juga bisa menjadi seperti itu.

Amalan wakaf mencakup segala aspek kehidupan termasuk pembinaan jalan dan jembatan, menyediakan sumber air bagi penduduk setempat, pemberian uang tunai bagi petugas penyelenggaraan harta wakaf, alat-alat pertanian, buku-buku, ilmu pengetahuan dan sebagainya yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

DALIL HADITS

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:
Maksudnya : Ketika seseorang mati maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang termanfaat dan anak sholeh yang mendoakan untuknya.

Hadits riwayat Jamaah:
Diberitakan dari Ibnu Umar bahwa Umar mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar. Beliau berkata, "wahai Rasullullah. Saya mendapat sebidang tanah di Khaibar sedangkan saya belum pernah mendapat yang lebih berharga daripada itu. Apa yang sebaiknya saya lakukan?"
Rasullullah S.A.W menjawab, "Bila kamu mahu, kamu sedekahkanlah ia dengan menahan harta itu supaya ia tidak boleh dijual, dibeli atau ditukar hak miliknya."
Lalu Umar menyedekahkan tanah itu kerana Allah. Tanah dan segala hasilnya terus menerus digunakan oleh kaum miskin, karib kerabat, para hamba sahaya, para musafir, orang-orang lemah, dan ibnu sabil.

DEFINISI WAKAF

wakaf ialah menahan sesuatu harta yang boleh diambil manfaatnya untuk digunakan pada tujuan kebajikan, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. dan tidak boleh dijadikan jual-beli atau "hibah" atas benda yang diwakafkan itu.

Wakaf berasal dari perkataan Arab yang bermaksud menahan atau menghentikan.
Dari segi istilah, maksudnya adalah menahan sesuatu benda atau harta supaya hasil atau manfaat dari harta tersebut bisa digunakan untuk tujuan kebaikan.

HIKMAH WAKAF

1. Sebagai salah satu cara untuk beribadah kepada Allah s.w.t.
2. Membuka jalan bagi orang beriman yang suka memberi wakaf dan berlomba-lomba dalam amal kebajikan dan mengharapkan pahala.
3. Memberi pahala yang berterusan kepada pewakaf selepas kematian selagi harta wakaf tersebut tetap dimanfaatkan.
4. Untuk kebaikan Islam, seperti membangun masjid, surau, tanah perkuburan dan sebagainya.
5. Membantu mengurangi beban orang fakir dan miskin serta anak yatim.

RUKUN WAKAF
1. Pihak yang mewakafkan.
2. Pihak yang menerima wakaf
3. Benda yang diwakafkan.
4. "Sighah" iaitu ijab dan qabul.

SYARAT ORANG YANG MEWAKAFKAN
Pewakaf adalah :
1. Beragama Islam
2. Cukup umur (akil baligh)
3. Waras (sempurna akal fikiran)
4. Ahli tasarruf / tabaruk
5. Pilihan sendiri (ikhtiari)
6. Merdeka

SYARAT HARTA YANG DIWAKAFKAN
1. Harta itu mestilah benda yang dapat di ambil manfaatnya.
2. Harta yang diwakafkan kepada penerima wakaf jelas keberadaannya waktu itu.
3. Harta yang diwakafkan itu dapat memberi faidah dan manfaat yang berkepanjangan.
4. Diwakafkan untuk tujuan yang baik saja dan tidak menyalahi syariat.
5. Harta yang diwakafkan ditentukan jenis, bentuk, tempat, luas dan jumlah.
6. Harta yang diwakafkan itu adalah milik sempurna orang yang pewakaf.

JENIS WAKAF
Wakaf terbahagi kepada dua kategori utama yaitu :

Wakaf Mutlak (AM) - merujuk kepada amalan menyerahkan harta wakaf dengan tidak menyatakan sesuatu tujuan tertentu dalam perwakafan hartanya. Harta itu bisa digunakan apa saja, selagi tidak bertentangan dengan syariat.

Wakaf Muqayyad (KHAS) – amalan mewakafkan harta dimana pewakaf menyatakan tujuan wakaf secara spesifik semasa menwakafkan hartanya. Harta wakaf tersebut hendaklah digunakan hanya untuk tujuan yang dinyatakan secara khusus itu.

Contohnya
mewakafkan tanah khas untuk pembangunan masjid, surau, perkuburan dan sebagainya.

HARTA YANG BOLEH DIWAKAFKAN
Benda dan harta yang diwakafkan itu hendaklah milik sempurna yang diwakafkan dalam bentuk wakaf berikut :

A) Wakaf Al-I'qar (Harta Tak Bergerak)
yaitu harta yang tidak boleh dipindahkan
seperti:

Memberikan tanah untuk bangunan atau kegiatan masyarakat yang berguna bagi syiar Islam.

Memberikan bangunan untuk kegunaan sekolah, hospital dan sebagainya.

B) Wakaf Al-Manqul (Harta Bergerak)
Yaitu harta yang boleh dipindahkan seperti uang tunai, kitab, buku, meja, pakaian, senjata, alat-alat pertanian, binatang yang boleh diambil susunya dan sebagainya.

C) Wakaf Al-Musya'
Menurut kebanyakan ulama' harus mewakafkan harta yang dikongsi atau dimiliki bersama dengan orang lain yang tidak boleh dibahagi seperti dua orang mempunyai hak ke atas rumah dan sebuah mobil. Jika salah seorang pemilik mewakaf bagiannya, maka wakaf ini adalah sah.

D) Wakaf Haq Irtifaq (Hak Milik Bangunan Bertingkat)
Golongan Madzhab Syafii dan Hambali mengharuskan wakaf ini yaitu mewakafkan satu tingkat bangunan yang terdiri daripada beberapa tingkat, seperti seorang yang mewakafkan tingkat-tingkat dari bangunannya atau tingkat bawah. Ia boleh dibuat demikian tanpa mewakafkan keseluruhan bangunan. wakaf ini adalah sah menurut Mazhab Syafie dan Hambali.

E) Wakaf Al-Irsod
Iaitu wakaf yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti sebidang tanah untuk dijadikan sekolah, rumah sakit dan sebagainya mengikut syariat.

PERBEDAAN ANTARA WAKAF DAN SEDEKAH

Sedekah diberikan kepada golongan yang memerlukan
Wakaf ditujukan bagi kegunaan seluruh masyarakat secara umum, meskipun golongan yang memerlukan diberikan keutamaan.

Sedekah adalah sesuatu yang boleh dipindah milik.
Sesuatu harta apabila telah diwakafkan, pewakaf sudah tidak memiliki hak dan campurtangan ke atas harta tersebut.

Sedekah boleh diberi di dalam apa bentuk sekalipun
Wakaf adalah terbatas pada suatu harta dimana harta tersebut boleh mendatangkan hasil atau menjadi lebih banyak manfaat secara berterusan atau bentuk hasil yang boleh disimpan.


Sedekah, zakat dan wakaf tunai bisa disalurkan lewat rekening:

BRI Unit Sidorejo Cepu
5880-01-005208-53-9
an. Madrasah Diniyah Manbaul Ulum

1 komentar: